Regulamin uczestnictwa – Portal OZE Partners Day

 

GPP Business Park

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników (zwanych dalej „Uczestnikami”) wydarzenia pod nazwą „Portal OZE Partners Day” (zwanym dalej „Wydarzeniem”), które odbędzie się 21 października 2021 w Katowicach, GPP Business Park oraz będzie transmitowane także w mediach społecznościowych, organizowanego przez Annę Zarembę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Szkolenia OZE Anna Zaremba, ul. Modrzewiowa 12, 32-608 Osiek,

NIP: 6381619046 (zwaną dalej „Organizatorem”).

Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu stacjonarnym jest rejestracja danej osoby przez formularz zgłoszeniowy przekazany Organizatorowi za pośrednictwem systemu rejestracyjnego on-line.
 2. Organizator określa w formularzu zgłoszeniowym dane Uczestnika konieczne do rejestracji podczas Wydarzenia.
 3. W przypadku dokonywania rejestracji w imieniu innej osoby i wprowadzenia cudzych danych, osoba wprowadzająca te dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienie. Dane Uczestnika zbierane podczas rejestracji będą zgodne z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie https://akademiaoze.com.pl/polityka-prywatnosci/

 

Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy Wydarzenia na formę tylko online w sytuacji, gdy jej przeprowadzenie w formie stacjonarnej będzie niemożliwe albo nadmiernie utrudnione z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii.
 2. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia przedmiotów i substancji niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek teleskopowych itp. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca na teren Wydarzenia wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty, służby Organizatora mają prawo do sprawdzenia odzieży, zawartości torebki, plecaka, bagażu oraz wylegitymowania danej osoby w celu niezbędnego ustalenia jej tożsamości, a w uzasadnionych przypadkach także żądania opuszczenia przez nią Wydarzenia lub zatrzymania jej w celu niezwłocznego przekazania Policji.
 3. Podczas udziału w Wydarzeniu należy stosować się do uwag i zaleceń przedstawicieli Organizatora.
 4. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest dobrowolne, jednocześnie wejście na jego teren oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych przy rejestracji danych osobowych do celów organizacji Wydarzenia oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora.
 5. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz całkowity palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania innych substancji odurzających jak również zakaz wprowadzania zwierząt.
 6. Na Wydarzenie nie zostaną wpuszczone osoby, których wygląd lub zachowanie wskazuje na zażycie narkotyków, alkoholu lub innych substancji odurzających.
 7. Organizator ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe i szkody zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki Wydarzenia lub niedostosowania się przez Uczestników do obowiązujących na terenie Wydarzenia przepisów porządkowych, bądź poleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora.
 8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego podczas lub w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu.
 9. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika żadnej odpowiedzialności za rzeczy ruchome wniesione i pozostawione lub zgubione przez Uczestnika na terenie Wydarzenia, jak również za jakiekolwiek szkody wyrządzone Uczestnikowi na terenie Wydarzenia przez osobę trzecią.
 10. Program Wydarzenia określony jest w agendach udostępnianych na stronie internetowej https://akademiaoze.com.pl/partners-day/ . Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Wydarzenia do momentu jego zakończenia.
 11. Zmiana terminu lub miejsca Wydarzenia, ani zmiany w programie Wydarzenia, o których mowa powyżej, są dla Stron wiążące i nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych w związku Rejestracją Uczestnika jest Organizator – Anna Zaremba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkolenia OZE Anna Zaremba NIP 6381619046, adres elektroniczny: szkolenia@szkoleniaoze.com.pl,
  telefonu: +48 500 606 244

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarta Umowa Zgłoszenia Udziału. Dane będą przetwarzane w celu realizacji ww. umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatorów w postaci prowadzenia marketingu własnych usług. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy będzie niemożliwe.

 

 1. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Państwa dane osobowe zostaną udostępnione podwykonawcom organizatora w celach niezbędnych do organizacji Portal OZE Partners Day (np. obsługa techniczna).

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po tym okresie do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora w postaci prowadzenia marketingu własnych usług będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przeniesienia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Są one niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik lub są niezbędne do podjęcia działań na żądanie Uczestnika przed zawarciem umowy.

 

 

 1. Organizator będzie uprawniony do wykorzystania wizerunku i głosu Uczestnika bez ograniczeń w ramach promowania konferencji. Powyższe działania będą mogły polegać w szczególności na:
  1. wykorzystywaniu wizerunku i głosu Uczestnika na stronach internetowych Szkolenia OZE Anna Zaremba oraz na portalach społecznościowych facebook, youtube i linkedin, Instagram, Twitter i innych Szkolenia OZE Anna Zaremba i Anna Zaremba.
  2. wykorzystywaniu wizerunku i głosu Uczestnika w produktach video i materiałach pdf udostępnianych na stronach internetowych Organizatora lub współpracujących z nim podmiotów (w ramach promowania wydarzenia oraz nagrania z wydarzenia).

 

23. Organizator i podmioty z nim współpracujące nie będą ograniczeni w komercyjnym i niekomercyjnym wykorzystywaniu materiałów na których utrwalono wizerunek lub głos Uczestnika w związku z organizacją wydarzenia.

 

24. Organizator będzie uprawniony do:

  1. wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania materiału zarejestrowanego podczas wydarzenia – dowolnymi technikami, w tym techniką magnetyczną, audiowizualną, cyfrową, drukarską, komputerową niezależnie od systemu, formatu zapisu oraz niezależnie od wykorzystanego nośnika danych, rozmiaru, formy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania, w szczególności ich zwielokrotnienie poprzez zamieszczanie na płytach CD, przenośnych nośnikach danych, na serwerach umożliwiających pobieranie plików przez użytkowników;
  2. wprowadzania do pamięci komputera, serwerów, dysków zewnętrznych, dysków wirtualnych, zapis czasowy i trwały oraz kopia takich zapisów i archiwizacja zapisów;
  3. wszelkich formy eksploatacji i dystrybucji, tak w formie zapisu elektronicznego i komputerowego jak i innych form, sprzedaż i nieodpłatne udostępnianie drogą wysyłkową i internetową, udostępnianie w dowolnych portalach, serwisach, vortalach, na dowolnych stronach internetowych i intranetowych, dowolne wykorzystanie w przekazach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, jak również wyłącznie prawo do zezwalania na dokonywanie produkcji nowych kopii.

 

 

25. Uczestnik oświadcza, że przesłanie podpisanego zgłoszenia i jego realizacja nie będzie pozostawać w sprzeczności z postanowieniami jakiejkolwiek innej umowy lub innej czynności prawnej, nie spowoduje też naruszenia jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu administracji publicznej.

26. Udział w Wydarzeniu i tym samym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jak opisano wyżej jest dobrowolne. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym czasie, jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych jest dostępnych tutaj: https://akademiaoze.com.pl/polityka-prywatnosci/

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w wydarzeniu w związku z covid

 1. W związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii w związku z zarażeniami wirusem SARS-CoV-2 Uczestnik jest zobowiązany do stosowania w trakcie Wydarzenia obowiązujących przepisów i wytycznych odpowiednich służb, w szczególności: Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczestnicy mogą się poruszać się po terenie obiektów wyłącznie w ramach ogólnodostępnych i tak oznaczonych przestrzeni i ciągów komunikacyjnych, zgodnie z instrukcjami organizatora i zarządcy obiektu.
 2. Rejestrując się na Wydarzenie Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że udział w Portal OZE Partners Day oznacza potencjalne przybywanie Uczestnika wśród znacznej liczby osób, co w konsekwencji stwarza możliwość rozprzestrzeniania się i narażania Uczestnika na zrażenie, w szczególności wirusami wywołującymi choroby, w tym wirusem SARS CoV-2, drobnoustrojami czy bakteriami. W związku z powyższym ryzykiem Organizator zapewnia Uczestnikom w trakcie Wydarzenia środki bezpieczeństwa wskazane przez adekwatne służby oraz obecność lekarzy, jednak nie eliminuje to ryzyka negatywnych konsekwencji zdrowotnych, które to ryzyka obciążają Uczestnika.
 3. Rejestrując się na Wydarzenie Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym odpowiednim służbom, w szczególności służbom sanitarnym. Zgoda jest dobrowolna jednak niezbędna do wzięcia udziału w Wydarzeniu. Uczestnik przyjmuje również do wiadomości, że może być poddany pomiarowi temperatury i weryfikacji stanu zdrowia.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do postępowania zgodnie z niżej wskazaną procedurą:
 5. W przypadku wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów zdrowotnych m.in. takich jak gorączka, kaszel, duszności lub problemy z oddychaniem przed wejściem na teren GPP Business Park, Uczestnik nie powinien występować na teren Wydarzenia, powinien pozostać w swoim domu lub hotelu, w którym przebywa, powinien postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o objawach choroby.
 6. W przypadku wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów zdrowotnych m.in. takich jak gorączka, kaszel, duszności lub problemy z oddychaniem w trakcie trwania Wydarzenia i przebywania Uczestnika na terenie GPP Business Park, powinien on niezwłocznie skierować się do najbliższego punktu zakaźnego i poinformować lekarzy o zaobserwowanych objawach a następnie postępować zgodnie z instrukcjami służb medycznych lub sanitarnych.
 7. Na terenie GPP Business Park Uczestnik jest zobowiązany do stosowania przez cały czas trwania Wydarzenia, również w trakcie paneli networkingowych i prelekcyjnych, środków ochrony osobistej – maseczek, płynu do dezynfekcji itp. według wytycznych aktualnych na dzień Wydarzenia.

 

STREFY WEJŚCIA I WJAZDU

 1. Wprowadzenie wyłącznie rezerwacji biletów wstępu online na Wydarzenie.
 2. Wprowadzenie rejestracji wszystkich uczestników Wydarzenia, w celu pozyskania danych osób przebywających na Portal OZE Partners Day.
 3. Przed wejściem Uczestnik Wydarzenia wypełni obowiązkowe oświadczenie o stanie zdrowia w związku z sytuacją pandemiczną. Oświadczenie będzie zawierać obowiązkową deklarację epidemiologiczną – o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Wejście na Wydarzenie będzie tylko możliwe po okazaniu dokumentu wstępu oraz będzie dotyczyło wyłącznie osób uprawnionych tj. zgłoszeni Partnerzy, zarejestrowani Uczestnicy, pracownicy obsługi i służby serwisowe. Dokumenty będą weryfikowane w formie bezdotykowej.
 5. Organizator zapewnia dokonywanie bezdotykowego pomiaru temperatury ciała w strefie wejścia, o ile będzie to zalecane przez GIS oraz weryfikowanie w strefach wejścia, czy wchodzący mają na twarzy maseczkę i założone rękawiczki, jeśli będzie to nadal wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

 

STOISKA PARTNERSKIE I STREFY DLA GOŚCI

 1. Organizator dostosuje liczbę dostępnych miejsc siedzących poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości przynajmniej 2 metrów zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
 2. Organizator zobowiązuje Partnerów do zapewnienia na swoich stoiskach stosownych środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków dezynfekujących oraz wyda specjalne zalecenia Partnerom, aby w miarę możliwości materiały dla Uczestników były dostępne tylko w wersji online (np. na ekranach, pliki przekazywane online).

 

PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE

 1. Organizator zapewnia, że przestrzeń gastronomiczna będzie przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach.

 

KOMUNIKACJA Z UCZESTNIKAMI

 1. Organizator będzie prowadził akcję informacyjną dotyczącą zasad bezpieczeństwa obowiązujących Uczestników Wydarzenia. Informacje o zasadach bezpieczeństwa oraz materiały edukacyjne zostaną umieszczone w widocznych miejscach na terenie GPP Business Park.
 2. W czasie trwania Wydarzenia zostanie uruchomiony alarmowy numeru telefonu, oznakowanie w widocznych miejscach informacji o tym numerze i zasadach korzystania.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, zmiany terminu lub harmonogramu/agendy Wydarzenia w przypadku wstąpienia siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie Wydarzenia lub w przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia Uczestników. W powyższych przypadkach Organizator nie odpowiada za szkody Uczestników wynikające z odwołania lub zmiany terminów Wydarzenia, w tym za koszty związane z transportem lub rezerwacjami hotelowymi; nie jest też zobowiązany w takim przypadku do zwrotu wniesionych już opłat i wynagrodzeń za rezerwacje pakietów, miejsc lub innych świadczeń.
 2.  Wszelkie reklamacje związane z realizację praw Uczestników związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu mogą być zgłaszane do Organizatora na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@szkoleniaoze.com.pl najpóźniej w terminie 3 dni od wstąpienia okoliczności będącej przyczyną reklamacji.