REGULAMIN SERWISU www.akademiaoze.com.pl

Niniejszy Regulamin, jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Usługodawcą świadczącym usługi za pośrednictwem serwisu www.akademiaoze.com.pl jest Anna Zaremba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkolenia OZE Anna Zaremba NIP 6381619046  adresy elektroniczne info@akademiaoze.com.pl nr telefonu +48 500 606 244

Regulamin określa:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym określa wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

III. tryb postępowania reklamacyjnego.

 

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

1.1. Usługodawca za pośrednictwem strony www.akademiaoze.com.pl

– udostępnia zawartości serwisu www.akademiaoze.com.pl w szczególności informacji marketingowych o oferowanych usługach szkoleniowych;

– udostępnia informacje o wydarzeniach branżowych oraz informacji handlowych w postaci newslettera;

– określa warunki i zasady rejestracji i korzystania z konta użytkownika serwisu www.akademiaoze.com.pl;

– prezentuje możliwość zawarcia umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, którego warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usługi szkolenia za pośrednictwem serwisu www.akademiaoze.com.pl, w tym uprawnienia Usługobiorcy do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy określa Regulamin Szkoleń;

– przewiduje możliwość nawiązania kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

2.1. Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca minimalnych wymagań technicznych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej www.akademiaoze.com.pl to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej: Mozilla Firefox w wersji 70.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 15 i wyższej, Google Chrome w wersji 78 i wyższej, JavaScript powinna być włączona;

2.2. W celu korzystania ze strony internetowej, Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;

2.3. Informacje o Usługach podane na stronie www.akademiaoze.com.pl., stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;

2.4. Wszelkie prawa do strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej oraz strony internetowej , a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej www.akademiaoze.com.pl (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie www.akademiaoze.com.pl w celach prezentacji usług, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługobiorcy wyrażoną na piśmie;

2.5. Usługobiorcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej strony www.akademiaoze.com.pl.

2.6. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Usługobiorcę Strony Internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługobiorcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

2.7. W szczególności Usługobiorca zobowiązany jest do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Strony Internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy,
 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony Internetowej jedynie
  w zakresie własnego użytku osobistego,
 5. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony Internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
 6. korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2.8. Usługodawca może pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania ze Strony Internetowej, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Strony Internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu.

2.9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne
i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,
w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;

 

 1. Założenie konta użytkownika.

3.1. Aby utworzyć Konto w serwisie, Usługobiorca obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji;

3.2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w serwisie

3.3. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego przez Usługodawcę.

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe;

3.5. Po uzupełnieniu wymaganych danych oraz naciśnięciu przycisku “Rejestruj”, Usługobiorca otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji i utworzenia Konta przez Usługodawcę Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta. Aby aktywować konto konieczne jest by Usługobiorca nacisnąć link otrzymany drogą elektroniczną w mailu z potwierdzeniem rejestracji, w tym momencie Usługobiorca uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych;

3.6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Usługobiorcy przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

3.7. W celu usunięcia konta z serwisu należy skontaktować się telefonicznie z Usługodawcą bądź za pośrednictwem wiadomości email. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta.

3.8. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta.

 

 1. Newsletter

4.1. Usługobiorcy zainteresowani otrzymywaniem Newslettera z informacjami związanymi
z Serwisem oraz zawartymi w jego ramach informacjami handlowymi, mają możliwość otrzymywania takich Newsletterów poprzez podanie w ramach dostępnego na stronie Serwisu formularza swojego adresu e-mail, na który takie Newslettery chcieliby otrzymywać, oraz poprzez zaznaczenie w ramach tego formularza stosownych opcji/wyrażenie zgody niezbędnej do wysyłania Newslettera przez Usługodawcę lub poprzez zaznaczenie stosownych opcji/zgody w ramach Konta.

4.2. Usługobiorca ma możliwość rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest usługa newsletter, a tym samym odwołania zgody wyrażonej przez Usługobiorcę w każdym czasie poprzez wypełnienie stosownych opcji znajdujących się na stronie Serwisu/Koncie lub poprzez przesłanie e-maila z informacją o rezygnacji (odwołaniu zgody) w przedmiotowym zakresie na adres Usługodawcy.

 1. Formularz kontaktowy

5.1. Usługobiorca ma możliwość nawiązania kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

5.2. W celu nawiązania kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego konieczne jest zaznaczenie odpowiedniej stosownej opcji znajdującej się pod formularzem kontaktowym wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych i akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

5.3. Podanie danych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia przez Usłubiorcę odpowiedzi na pytanie czy prośbę o kontakt. 

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego.

6.1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony www.akademiaoze.com.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców;

6.2. Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę, o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony www.akademiaoze.com.pl

6.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony www.akademiaoze.com.pl Usługobiorca może zgłaszać pisemnie na adres ul. Gospodarcza 24, 32-600 Oświęcim , lub drogą mailową pod adres info@akademiaoze.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego;

6.4. W reklamacji Usługobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj
i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony www.akademiaoze.com.pl

6.5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Usługobiorcę, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

 

 1. Postanowienia końcowe.

7.1. Integralną częścią Regulaminu Serwisu jest Polityka Prywatności określająca zakres
i zasady przetwarzania danych osobowych oraz Polityka cookies obejmująca także informację o funkcjach i celach oprogramowania i danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.